|   EN


Komunikat Nr 2/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
wśród członków społeczności Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

 

 

 

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności akademickiej Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, wstrzymuje się do odwołania:

- wyjazdy zagraniczne członków społeczności akademickiej AJP w celach służbowych, naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,

- udział członków społeczności akademickiej AJP w organizowanych na terenie polski konferencjach międzynarodowych oraz innych, o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, z udziałem gości zagranicznych,

- organizacje na terenie AJP imprez, konferencji, konkursów oraz seminariów o charakterze zamkniętym i otwartym,

- przyjazdy do AJP gości zagranicznych, w tym studentów cudzoziemców,

- przyjmowanie oraz kwaterowanie nowych osób w Domu Studenta nr 1.

Ponadto wprowadza się zakaz odwiedzin mieszkańców Domu Studenta nr 1 przez osoby trzecie, a także obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie poczty elektronicznej i telefonów służbowych. Korespondencję w formie papierowej należy składać bezpośrednio w Kancelarii Głównej AJP, z pominięciem sekretariatów jednostek AJP. Natomiast pisma, zawierające informacje poufne np.: w sprawach osobowych, powinny zawierać oznaczenie nadawcy, w tym oznaczenie czerwonym napisem dane osobowe, zaadresowane do Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr.

W celu przeciwdziałania wirusowi COVID-19 można polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwaną dalej pracą zdalną. Przedmiotowe polecenie może zostać wydane jednorazowo na okres maksymalnie 14 dni kalendarzowych, w wypadku:

- wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania wirusa COVID-19, w tym na wypadek powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego,

- pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem COVID-19,

- podejrzenia zarażenia pracownika wirusem COVID-19 w wyniku kontaktu pracownika z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie wirusem COVID-19,

- określenia przez GIS innych sytuacji uzasadniających wydanie polecenia pracy zdalnej.

Decyzję o poleceniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej podejmuje kierownik jednostki AJP ustalając z pracownikiem zakres, miejsce i czas trwania pracy zdalnej. Kierownik jednostki AJP zobowiązany jest do utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną, nadzorowania efektów pracy zdalnej oraz informowania Rektora o sytuacji pracownika wykonującego pracę zdalną.

Zobowiązuje się członków społeczności akademickiej AJP do niezwłocznego informowania kierownika jednostki AJP o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19 oraz przesyłania na adres poczty elektronicznej kadry@ajp.edu.pl lub telefonicznie pod nr.: 095-721-60-77 informacji o dacie powrotu z wyjazdu zagranicznego wcześniejszego lub prywatnego i państwie, z którego powrócili. Ponadto pracownik AJP zobowiązany jest do bieżącego śledzenia komunikatów GIS, zamieszczonych na stronie internetowej https://gis.gov.pl/aktualnosci/ wskazujących na aktualizację listy państw nie zalecanych do podróżowania, a także do zapoznania się z zaleceniami GIS dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas podróży w związku z ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19, a także przestrzegania aktów wewnętrznych AJP w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Informację, o której mowa powyżej, student AJP przekazuje dziekanowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres właściwego dla studenta wydziału lub telefonicznie pod nr.: 095-721-60-23:

- Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego – waibn@ajp.edu.pl

- Wydział Ekonomiczny – we@ajp.edu.pl

- Wydział Humanistyczny – wh@ajp.edu.pl

- Wydział Techniczny – wt@ajp.edu.pl

- Wydział Turystki i Nauk o Zdrowiu – wtinz@ajp.edu.pl

W uzasadnionych przypadkach, uzależnionych od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, dopuszcza się możliwość poszerzenia lub zawężenia katalogu zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

Komunikat Nr 2/140/2020 Rektora AJP

Back to top