|   EN

Poniżej znajdują się załączniki do Komunikatu nr 6 /140/2020 Rektora AJP z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Komunikat Nr 6/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć w Akademii im. Jakuba z Paradyża
oraz obowiązku przedkładania sprawozdań z pracy zdalnej

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zawiesza się wszystkie zajęcia na uczelni od dnia 15 kwietnia br. do dnia 3 maja br. Zawieszenie zajęć dotyczy zarówno studentów studiów stacjonarnychi niestacjonarnych, jaki i słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów.

Jednocześnie informujemy, że Akademia im. Jakuba z Paradyża dołoży wszelkich starań, by umożliwić studentom realizację programu studiów oraz zaliczenia zajęć, zgodnie z Komunikatem Nr 4/140/2020 Rektora AJP z dnia 17 marca 2020 r. oraz innymi komunikatami przygotowywanymi w późniejszym czasie, uzależnionymi i uwzględniającymi sytuację sanitarno-epidemiologiczną oraz ogłoszony stan epidemiczny w Polsce. Odwołane zostają także wszystkie imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.

Zobowiązuje się kierowników jednostek AJP do przesyłania sprawozdania, stanowiącego załącznik do komunikatu, dotyczącego pracowników niebędących nauczycielami akademickim danej jednostki ze wskazaniem, którym pracownikom polecono wykonywanie pracy zdalnej, a którym polecono wykonywanie obowiązków służbowych na terenie AJP (z ewentualnym ograniczeniem czasu przebywania na terenie AJP). Powyższa zobowiązanie nakłada się również na pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy. Powyższe sprawozdania należy przesłać do sekretariatu rektora AJP za pośrednictwem poczty elektronicznej:

1) łącznie za wszystkie dni objęte okresem wykonywania polecenia pracy zdalnej
w miesiącu marcu 2020 r., w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.;

2) począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r., w terminie do piątku do 15:30, za każdy tydzień objęty okresem wykonywania polecenia pracy zdalnej.

Podkreślam, że w przypadku wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej, pracownik powinien wykonywać tę pracę w normalnym przedziale czasu pracy, chyba że pracodawca wyraźnie postanowi inaczej, a także przekazywać wyniki pracy zgodnie z ustaleniami z pracodawcą oraz pozostawać w kontakcie telefonicznym i za pośrednictwem poczty elektronicznej z pracodawcą.

Dokonuje się również zmiany szczegółowego kalendarza czynności wyborczych AJP dotyczącego procedury wyboru Kolegium Elektorów i Rektora w zakresie określonym przez Komisję Wyborczą. Informacje w zakresie wyborów dostępne są na stronie internetowej http://bip.akademia.mserwer.pl/ w zakładce WYBORY (uchwały wyborcze lub komunikaty wyborcze).

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top