|   EN

 

Komunikat Nr 14/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

I.Organizacja zajęć w siedzibie i poza siedzibą Akademii im. Jakuba z Paradyża

1.Kształcenie w Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w semestrze zimowymw roku akademickim 2020/2021 odbywa się w jednej z trzech wymienionych form, o których mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne), z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Zajęcia z przedmiotów, które ze względu na etap kształcenia lub specyfikę nie mogą być prowadzone w trybie zdalnym, odbywają się w formie stacjonarnej, w siedzibie AJP, od wtorku do czwartku oraz od soboty do niedzieli. Dotyczy to w szczególności:

1) zajęć warsztatowych i laboratoryjnych na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i nauki o zdrowiu;

2) części wykładów, konwersatoriów, seminariów, proseminariów i ćwiczeń wskazanych przez dziekana.

Wykaz powyższych zajęć zostanie podany do wiadomości studentów poszczególnych kierunków studiów do dnia 20 września 2020 r. przez dziekana, za pośrednictwem strony internetowej AJP.

3. Przedmiot wychowanie fizyczne prowadzony będzie w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego, gdzie 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie, poza siedzibą AJP, w ramach zajęć terenowych. Pozostałe 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywających się zdalnie realizowane będzie w formie samokształcenia kierowanego. Formę organizacji zajęć prowadzonych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jakuba z Paradyża ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego AJP w zależności od sytuacji epidemicznej, z wyłączeniem formy kształcenia stacjonarnego w siedzibie AJP.

4. Zajęcia sportowe Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz treningi i rozgrywki ligowe Klubu Sportowego ENEA AZS AJP Gorzów odbywają się w siedzibie AJP.

5. Lektoraty języków obcych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w formie kształcenia zdalnego.

6. Kształcenie w ramach wymiany międzynarodowej dla studentów odbywających część studiów w AJP odbywa się na zasadach określonych w niniejszym komunikacie. Praktyki na studiach pierwszego stopnia odbywają się w formie ustalonej przez opiekuna praktyk zawodowych za zgodą właściwego dziekana.

7. Praktyki na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym odbywają się w formie ustalonej przez podmiot, w którym mają miejsce. O miejscu i formie odbywania praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym informuje studentów właściwy dziekan.

8. Konsultacje odbywają się zdalnie w dotychczas obowiązującym wymiarze, w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia. Informacje o terminie, wykorzystywanym narzędziu oraz sposobie uczestnictwa w konsultacjach są publikowane na stronie wydziału, którego pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia sprawuje właściwy dziekan.

10. Kształcenie na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia może być prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego (co najmniej 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie), albo kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego (co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie). Rekomenduje się prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednak ze względu na specyfikę poszczególnych programów studiów podyplomowych lub innych form kształcenia, dopuszcza się organizację części lub całości zajęć w siedzibie AJP. Decyzję o realizacji części lub całości zajęć w siedzibie AJP podejmuje dziekan – w przypadku studiów podyplomowych na wniosek właściwego kierownika tych studiów.

11. Zajęcia realizowane przez pracowników AJP w ramach klas patronackich są prowadzone w formie zdalnej lub w siedzibie szkoły średniej. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dla danej klasy patronackiej określa dziekan wydziału, którego pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

12. Wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w trybie zdalnym są prowadzone w czasie rzeczywistym, w formie synchronicznego kontaktu ze studentami/słuchaczami na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.

13. Zmiana terminu odbywania zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich wymaga zgody studentów/słuchaczy oraz dziekana
i zgłoszenia tego faktu do sekretariatu dziekana w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.

14. Platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana pomocniczo do prowadzenia zajęć.

15. AJP zapewnia pracownikom dostęp do szerokopasmowego Internetu w swojej siedzibie. Pracownicy mogą korzystać z sieci we własnych pokojach lub salach dydaktycznych wcześniej zarezerwowanych w Dziale Administracyjnym na adres mbedarz@ajp.edu.pl lub ezygarlowska@ajp.edu.pl.

16. Przy układaniu planu zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dziekan kieruje się następującymi wytycznymi:

1) blokowanie zajęć w sposób umożliwiający przeprowadzenie co najmniej czterogodzinnego pasma zajęć z jednym wykładowcą;

2) rozpoczynanie zajęć w pasmach, o których mowa w pkt 1, o różnych godzinach np.: 8:00, 8:15, 8:30 itd., w celu upłynnienia i zmniejszenia potoków studentów/słuchaczy w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych w budynkach AJP;

3) wprowadzanie kilku minutowej przerwy po każdych 40 minutach zajęć, w tym wietrzenie pomieszczenia połączone z odkażaniem klamek bez przemieszczania się studentów/słuchaczy biorących udział w zajęciach;

4) naprzemienne dzielenie między wydziałami zjazdów studentów studiów niestacjonarnych realizowanych w formie stacjonarnej, w siedzibie AJP, i zdalnej, poza siedzibą AJP;

5) w sali nie może przebywać więcej studentów/słuchaczy niż połowa miejsc siedzących, z wyłączeniem uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego.

17. Plany zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostaną udostępnione na stronie internetowej AJP tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia zdalne odbywać się będą wyłącznie zgodnie z planem zajęć.

18. Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom/słuchaczom wymagania konieczne do rozliczenia ich semestralnej pracy. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:

1) wariant zaliczenia zajęć w siedzibie AJP (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z danego przedmiotu na terenie AJP);

2) wariant zdalny – w przypadku braku możliwości zaliczenia w siedzibie AJP.

19. Pierwsze zajęcia studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywają się obligatoryjnie w formie stacjonarnej,
w siedzibie AJP i połączone są z Dniem Adaptacyjnym.

20. Szkolenie BHP odbywa się co do zasady w formie zdalnej.

21. AJP zastrzega sobie prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie AJP w wypadku zniesienia stanu epidemii albo wprowadzenia wyłącznie zdalnego kształcenia w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. Przywrócenie zajęć
w siedzibie AJP zostanie zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej AJP

Korzystanie z zasobów Biblioteki przez studentów/ słuchaczy odbywa się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, według następującego schematu: wypożyczający podaje tytuł książki i czeka, aż pracownik Biblioteki przyniesie i przekaże poszukiwaną książkę. W poniedziałki i piątki Biblioteka jest nieczynna dla studentów/słuchaczy.

III. Noclegi i najmy

1. Nauczyciele akademiccy zachowują prawo do korzystania z pokoi dydaktycznych oraz noclegów w pokojach i mieszkaniach służbowych zlokalizowanych w budynku Rektoratu przy ul. Teatralnej 25 oraz w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9.

2. Zakwaterowanie studentów w Domu Studenta nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9 odbywa się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z zasadą jeden pokój, jeden student. Dopuszcza się zakwaterowanie w jednym pokoju większej liczby studentów niż jeden, w przypadku wcześniej złożonego oświadczenia o chęci wspólnego zamieszkania i świadomości większego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

3. Utrzymuje się możliwość korzystania przez najemców z pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Studenta Nr 1 przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego 9, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

4. Utrzymuje się możliwość korzystania przez Policję z Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa zlokalizowanego w budynku nr 8 przy ul. Fryderyka Chopina 52, w godzinach niekolidujących z zajęciami dydaktycznymi organizowanymi dla studentów/słuchaczy AJP.

5. Wnioski o najem rozpatrywane są indywidualnie.

6. Utrzymuje się zakaz odwiedzin mieszkańców Domu Studenta nr 1 przez osoby trzecie, o którym mowa w Komunikacie Nr 2/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 marca 2020 r.

IV. Reżim sanitarny w siedzibie AJP.

1. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w siedzibie AJP wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i zaleceń AJP, w szczególności w zakresie zakrywania ust i nosa (maseczki lub przyłbice) poza miejscem pracy oraz dezynfekcji rąk, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach w wypadku niestosowania się do tych wymogów.

2. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia wykazujący objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 nie mogą uczestniczyć w zajęciach zaplanowanych w siedzibie AJP.

3. Bieżące wytyczne związane z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia zajęć w salach AJP zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi dotyczą w szczególności:

1) zaopatrzenia pracowników AJP w przyłbice z nakazem ich noszenia w siedzibie AJP, poza stanowiskiem pracy;

2) zabezpieczenia sal w siedzibie AJP w środki do dezynfekcji;

3) mierzenia temperatury osobom wchodzącym do siedziby AJP, w tym w razie potrzeby osobom przebywającym na terenie siedziby AJP lub wzbudzającym podejrzenie występowania objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2;

4) nieprzebywania w toaletach większej liczby osób niż połowa liczby kabin;

5) powszechnego niekorzystania z wind, z wyłączeniem osób ze szczególnymi potrzebami wraz z ich opiekunami;

6) nakazu noszenia w siedzibie AJP, w widocznym miejscu, legitymacji pracowniczych i studenckich, a w przypadku osób trzecich wchodzących na teren siedziby AJP, nakazu złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.

4. AJP wydziela w następujący sposób izolatoria:

1) Kampus przy ul. Fryderyka Chopina 52:

a) budynek nr 1-2 (Hala Sportowa) sala 006;

b) budynek nr 5 sala 002,

c) budynek nr 6 sala 001,

d) budynek nr 7 sala 209,

e) budynek nr 8 sala 401,

f) budynek nr 9 (Biblioteka im. Elizy Orzeszkowej) miejsce przy Archiwum,

2) Kampus przy ul. Teatralnej 25:

a) budynek nr 1 i 2 sala 006,

b) budynek nr 3 (Biblioteka im. prof. Ewy Rzetelskiej-Feleszko) sala 014.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top